Farmers for Peace

🇸🇪 Mat och husrum hos svenska bönder för flyktingar från Ukraina.
🇺🇦 Шведські фермери пропонують їжу та притулок біженцям з України.
🇬🇧 Food and housing on Swedish farms for refugees from Ukraine.

Välkommen | Ласкаво просимо | Welcome

Farmers for Peace

🇸🇪 Kan du erbjuda boende?

Farmers for Peace är ett initiativ som möjliggör för flyktingar från krigets Ukraina att finna boenden och en meningsfull tillvaro hos svenska lantbrukare under deras vistelse i Sverige.  

Som lantbrukare skriver man ett inlägg i Farmers for Peace Facebookgrupp och postar gärna en bild på sin gård samt skriver om vart i landet man huserar.

Som krigsflykting från Ukraina kommunicerar man via kommentarsfältet med lantbrukaren. När en matchning skett tar lantbrukaren bort sitt inlägg. 

Norrgården Löparö
Norrgården Löparö

🇺🇦 Знайти будинок

🇬🇧 Do you need housing?

Farmers for Peace is a community where refugees from war-torn Ukraine can find accommodation and a meaningful life at Swedish farms during their stay in Sweden.

Swedish farmers write a post in the Farmers for Peace Facebook group, post a picture of their farm and write about where in the country they live.

As a war refugee from Ukraine you communicate via the comments field in the group with the farmer. When a match has taken place, the farmer delete the post.

Farmers for Peace

Om oss

Farmers for Peace möjliggör för de lantbrukare som vill erbjuda boende att informera om dessa så att flyktingar från krigets Ukraina kan få tak över huvudet och en meningsfull tillvaro under deras vistelse i Sverige.

Det finns en filantropisk historik mellan krigets offer och svenska lantbrukare. Under exempelvis vinterkriget där Ryssland invaderade Finland valde lantbrukare att ställa upp på bred front. Under parollen ”Finlands sak är vår” och ”Öppna era hem för Finlands kvinnor och barn” kom 70 000 krigsbarn till Sverige och många av dem hamnade på bondgårdar.

Ukraina är ett stort jordbruksland med en av världens bördigaste marker. Deras lantbrukare kämpar nu för sin frihet, sina anhöriga, sin jord, sina hem och sin hembygd. Det ukrainska folket spiller sitt blod i det tappraste försvar för de höga ting som är dem oumbärliga, sin frihet. De svenska bönder som inte kan stå oberörda och passivt se på denna kamp har nu ett enkelt sätt att hjälpa till om de vill.

Iden till Farmers for Peace kommer från Rickard Axdorff och Per-Ola Olsson vilka är gestalterna bakom podden Bondepraktikan. Till sin hjälp har de haft nära & kära vänner.

Farmers for Peace har ingen inblandning av statliga myndigheter, partipolitik, byråkrati eller annat krångel.

“Vi upplever att det finns ett stort bultande hjärta från lantbrukare runt om i landet som vill hjälpa till, de har inte glömt hur det var sist och de vet vad frihet betyder. Vi hoppas att lantbrukare i fler länder nu gör samma sak säger Per-Ola Olsson och Rickard Axdorff.”

För eventuella frågor nås Rickard Axdorff på 070-67 89 600 och Per Ola Olsson på 070-46 99 524 samt hello@farmersforpeace.se

Intervjuer & poddar om Farmers for Peace:
Mer info:
Norrgården Löparö

Initiativet Farmers for Peace knyter samman svenska bönder som vill erbjuda boende samt ett meningsfullt gårdsliv för flyktingar från Ukraina under deras vistelse i Sverige.

Norrgården Löparö
Norrgården Löparö

The Farmers for Peace initiative connects Swedish farmers who wants to offer housing as well as a meaningful farm life for refugees from Ukraine during their stay in Sweden.

Norrgården Löparö

About us

Farmers for Peace make it possible, for those farmers who want to offer housing, to inform refugees from the war-torn Ukraine where they can get a roof over their heads and a meaningful life during their stay in Sweden.

There is a philanthropic history between the victims of the war and Swedish farmers. During the Winter War, for example, where Russia invaded Finland, farmers chose to stand on a broad front. Under the slogan ”Finland’s cause is ours” and ”Open your homes for Finnish women and children”, 70,000 war children came to Sweden and many of them ended up on farms.

Ukraine is a large agricultural country with one of the most fertile lands in the world. Their farmers are now fighting for their freedom, their relatives, their land, their homes and their homeland. The Ukrainian people are shedding their blood in the bravest defense of the lofty things that are indispensable to them, their freedom. The Swedish farmers who can not stand untouched and passively watch this struggle now have an easy way to help if they want.

The idea for Farmers for Peace comes from Rickard Axdorff and Per-Ola Olsson who are the characters behind the podcast Bondepraktikan. To help them, they have had close & dear friends. 

Farmers for Peace has no involvement of government agencies, party politics, bureaucracy or other hassles.

“We feel that there is a big beating heart from farmers around the country who want to help, they have not forgotten how it was last and they know what freedom means. We hope that farmers in more countries now do the same, say Per-Ola Olsson and Rickard Axdorff. ”

For any questions, contact Rickard Axdorff on +46 706789600 and Per-Ola Olsson on +46 704699524 as well as hello@farmersforpeace.se

Download the press release as pdf >